Waterschappen samen aan de slag met slibeindverwerking

De waterschappen regelen vanaf volgend jaar een collectieve incidentencapaciteit voor zuiveringsslib. Ze zetten in op een landelijke calamiteitenregeling waarbij ze het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat nodig hebben. Dat staat in het Robuust plan dat de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 11 december heeft vastgesteld.
Waterschappen samen aan de slag met slibeindverwerking| Land Water

De waterschappen slaan het zuiveringsslib van het rioolwater bij incidenten tijdelijk op om het in een later stadium alsnog te verwerken. Zo wordt voorkomen dat het overtollige zuiveringsslib in strijd met de regelgeving wordt gestort of in het oppervlaktewater terecht komt.

Collectiviteit waterschappen

Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Ieder waterschap is verantwoordelijk voor de eigen gezonde bedrijfsmatige capaciteit voor de eindverwerking van het zuiveringsslib dat ontstaat bij de rioolwaterzuivering. Toch kunnen er incidenten plaatsvinden waarbij het nodig en verstandig is om collectief locaties voor tijdelijke opslag gereed te hebben. Slechts bij zeer grote calamiteiten doen we een beroep op de Rijksoverheid. Een robuust systeem van slibeindverwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we gezamenlijk oppakken: alle waterschappen doen mee. Met dit plan zetten we ons als sector in voor voldoende capaciteit door innovatie en duurzaamheid te verbinden.”

Duurzaam

Eén van de taken van de waterschappen is het zuiveren van rioolwater dat door gemeenten wordt afgevoerd. Dit doen waterschappen zo duurzaam mogelijk. Zo dragen ze bij aan de volksgezondheid en een goede waterkwaliteit. Na de zuivering van het rioolwater resteren het schone effluent en het zuiveringsslib. Er wordt nationaal en internationaal voortdurend gewerkt aan meer duurzame en efficiënte verwerkingstechnieken van dit slib.

Robuust plan

Op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hebben de waterschappen een robuust plan opgesteld voor de gezamenlijke aanpak van de ontstane problemen bij de slibeindverwerking. Naast de eigen bedrijfsmatige capaciteit organiseren zij vanaf 2021 samen een incidentencapaciteit. Hierop komt een onafhankelijke regie met eigen monitor en verantwoording. Een calamiteitenregeling van de waterschappen met het ministerie voor het tijdelijk opslaan van zuiveringsslib in de rijksbaggerdepots is nog in onderzoek. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van waterschappen en het rijk.

Ondercapaciteit

Het Robuust plan slibeindverwerking is een antwoord op de ontstane problemen door het wegvallen van de Duitse markt voor fluctuaties in het aanbod van het zuiveringsslib. Hierdoor is er in Nederland een ondercapaciteit bij de eindverwerking ontstaan die tot 2025 kan aanhouden. In het robuuste plan is gekeken naar het meerjarige aanbod van het zuiveringsslib en de bestaande verwerkingsmethoden. Vervolgens is geconstateerd dat er in de periode 2021-2025 behoefte is aan een collectieve incidentencapaciteit en een landelijke calamiteitenregeling. De implementatie van het Robuust plan staat gepland in de eerste helft van 2021.

Ruimte voor innovatie

Sander Mager: “Het gezamenlijk organiseren van de capaciteiten voor incidenten en calamiteiten is door het schaalniveau veel efficiënter en effectiever. Bijzondere aandacht is hierbij uitgegaan naar de individuele ruimte voor de waterschappen om de zuivering van het rioolwater verder te verbeteren en te verduurzamen. Denk aan de energiewinning en de terugwinning van grondstoffen uit het rioolwater.”