Werken aan waterveiligheid houdt nooit op

Actueel 24-01-2020
Werken aan waterveiligheid houdt nooit op

Eind januari is het 25 jaar geleden dat ook het water van de Maas hoog tegen de dijken stond in het gebied van waterschap Aa en Maas. Van Boxmeer tot Waalwijk dreigde de evacuatie van dijkbewoners. Het beeld van de A2 bij ’s-Hertogenbosch die onder water stond was landelijk nieuws.
Werken aan waterveiligheid houdt nooit op

Het hoogwater van 1995 is sindsdien een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Met het initiatief #hohohoogwater blikt waterschap Aa en Maas samen met nog zes waterschappen en Rijkswaterstaat terug op de dreiging van toen, de veranderingen die volgden en onze waterveiligheid in de toekomst. Zo moeten de dijken bijvoorbeeld klaar zijn voor de toekomst omdat het klimaat verandert.

Sterke dijken

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan sterke dijken.
In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. Sindsdien hebben we niet stil gezeten en is de visie op waterbeheer in Nederland veranderd. In plaats van alleen maar snel afvoeren en vertrouwen op techniek, creëerden we meer ruimte voor water door beekherstel, hermeandering en aanleg van waterbergingsgebieden. Dijken werden verlegd en versterkt. Passend in de omgeving, met nieuwe technieken en in gesprek met bewoners. Waterschappen fuseerden en professionaliseerden en de veiligheidsregio’s ontstonden.

Veiligheid in de toekomst

Maar ons werk is nooit klaar! Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we dat in 2050 alle belangrijke dijken voldoen aan de nieuwste normen. Dit gaat in goed overleg met iedereen die daarbij betrokken is. Want samen zorgen we voor sterke dijken! Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas: “Door de klimaatveranderingen ontstaan vaker extreme weersomstandigheden waarbij wateroverlast kan ontstaan. Natuurlijk zet waterschap Aa en Maas alles op alles om de kans op ernstige wateroverlast en gevaarlijke dijkdoorbraken in ons werkgebied te minimaliseren. De kans dat dit gebeurt is ook heel klein. Tegelijkertijd zeggen we, het kán wel gebeuren en de gevolgen zijn dan heel erg groot. De komende jaren blijven we daarom werken aan maatregelen om wateroverlast zo veel mogelijk te beperken en bekijken we samen met het rijk en andere partners wat we moeten doen om de waterveiligheid van Nederland op orde te houden.”

#mijndijk op 31 januari

Tussen 25 januari en 4 februari vertellen de deelnemende waterschappen met #hohohoogwater het verhaal van toen, nu en de toekomst in de Nederlandse delta. Met een startjournaal op 25 januari, met videodagboeken van mensen rondom de dijk en met infographics over de belangrijkste ontwikkelingen. Doel is bewustzijn te creëren over waterveiligheid. Op vrijdag 31 januari roepen we alle inwoners van Nederland op om met #mijndijk (selfie) de dijk te laten zien die hen beschermt. Op www.aaenmaas.nl en op onze social mediakanalen zie je welke activiteiten er allemaal zijn in ons gebied. Het varieert van een online campagne tot een publieksbijeenkomst op zondag 2 februari  in Lith.

Partners

#hohohoogwater is een initiatief van de waterschappen Rivierenland, Limburg, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Drents Overijsselse Delta, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat. Samen werken zij met vele partners in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) aan waterveiligheid in Nederland.