Werkzaamheden Gelderse Sluis en Reevedijk van start

Waterbouw 04-11-2022
Werkzaamheden Gelderse Sluis en Reevedijk van start

Met het dichtzetten van twee sluisdeuren van de Gelderse Sluis bij Noordeinde is op 5 oktober de start gemarkeerd van de werkzaamheden aan de sluis en de Reevedijk. De handeling werd verricht door heemraad Patrick Gaynor van Waterschap Vallei en Veluwe en David van Raalten namens Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het dichtzetten van de sluisdeuren gebeurde tijdens een feestelijke aftrapbijeenkomst, waar omwonenden en belangstellenden op de hoogte werden gesteld van de werkzaamheden.
Werkzaamheden Gelderse Sluis en Reevedijk van start

Foto: Benno Wonink

Werkzaamheden Gelderse Sluis en Reevedijk van start

De komende weken worden de verouderde sluisdeuren vervangen door nieuwe, geautomatiseerde sluisdeuren. Ook wordt een deel van de Reevedijk in het gebied van WDODelta opgehoogd. Deze werkzaamheden maken deel uit van het dijkversterkingsproject Noordelijke Randmeerdijk, waarin beide waterschappen samenwerken. Binnen dit project wordt nog een aantal andere monumentale sluizen verbeterd, zoals de Havensluis in Elburg, de Bolsmerksluis, de Lummermerksluis en de Eektermerksluis. Daarnaast worden meerdere duikers verbeterd en wordt een aantal dijkvakken versterkt, zoals de Zomerdijk en de overlaat nabij het Reeve. Dit op te hogen deel van de Reevedijk valt net binnen het werkgebied van WDODelta, maar wordt meegenomen in de werkzaamheden. In totaal wordt ongeveer een kilometer van de Noordelijke Randmeerdijk versterkt.

Duurdere dijkversterking

Aanvankelijk werd nog uitgegaan van een veel omvangrijkere en dus duurdere dijkversterking. Maar door nieuwe rekeninzichten bleek in de voorbereidende fase dat de dijk op veel plekken sterk genoeg is en daarmee al voldoet aan de nieuwste normen voor waterveiligheid. De Noordelijke Randmeerdijk loopt van Doornspijk via Elburg naar Noordeinde en beschermt het achterliggende gebied tegen het water vanaf de Randmeren. Het project Noordelijke Randmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Werkzaamheden Gelderse Sluis

De werkzaamheden rond de Gelderse Sluis vinden voor het overgrote deel plaats tussen begin oktober en januari 2023. Inmiddels wordt er al gebaggerd in het Randmeer om over enkele weken per boot klei naar de Reevedijk te kunnen transporteren en om met een werkschip met kraan de sluisdeuren te kunnen vervangen. De werkzaamheden aan de Zomerdijk, nabij het moerasbosje, vinden in 2023 plaats. Omwonenden van de Gelderse Sluis en de Reevedijk zijn onlangs per brief geïnformeerd door aannemer KWS Infra over de werkzaamheden en de mogelijke overlast die men daarvan kan ondervinden. Naar verwachting zullen in de loop van 2023 alle werkzaamheden langs de Noordelijke Randmeerdijk zijn afgerond.