Onderzoek naar mogelijkheden aquathermie Zierikzee

Water/Bodem 22-05
Onderzoek naar mogelijkheden aquathermie Zierikzee

In het Kaaskenswater in Zierikzee onderzoekt Waterschap Scheldestromen of het water ge-bruikt kan worden voor aquathermie. Samen met gemeente Schouwen-Duiveland, Zeeuwind en Zeeuwland onderzoekt het of aquathermie een optie is om de huizen in de wijk Malta te laten verwarmen door oppervlaktewater. Hierbij wordt de hulp van omwonenden van het Kaaskenswater gevraagd. Van 16 tot 23 mei brengt een pompinstallatie het water van het Kaaskenswater in beweging. Bewoners wordt gevraagd om hun neus te gebruiken en te laten weten of zij overlast door stank ervaren.

Onderzoek naar mogelijkheden aquathermie Zierikzee

Bij aquathermie wordt energie uit oppervlaktewater gehaald. De zon warmt water op. Daarna wordt het met een warmte en koude-opslag (WKO) in de bodem opgeslagen. Via een warmtepomp kan dit water verder worden verwarmd. Vervolgens kan dit water gebruikt worden om woningen te verwarmen.

Effect aquathermie

Gemeente Schouwen-Duiveland, Zeeuwind en Zeeuwland voeren momenteel een haalbaarheidsonderzoek uit om te kijken of de wijk Malta op deze manier verwarmd kan worden als de wijk in de toekomst van het aardgas af moet. Waterschap Scheldestromen werkt mee aan het onderzoek om te zien wat het effect van aquathermie is op de waterkwaliteit. Naast de positieve bijdrage aan klimaatdoelstellingen onderzoeken betrokken partijen met deze proef welke effecten voor milieu optreden en of aquathermie praktisch en financieel uitvoerbaar is.

Proefopstelling

Van 16 tot 23 mei wordt een proefopstelling in het water van het Kaaskenswater geplaatst. Op een ponton staat een pomp die het water in beweging brengt en rondpompt. Op deze manier wordt de toekomstige situatie nagebootst.

Tijdens uitvoering van de proef wordt gebruik gemaakt van specifieke meetapparatuur om gegevens te verzamelen. Maar, de beste graadmeter is de menselijke neus. Daarom zijn omwonenden van het Kaaskenswater (uit de wijk Noorderpolder) om hulp gevraagd om de situatie in de gaten te houden en eventuele stank te melden bij gemeente Schouwen-Duiveland via telefoonnummer 0111-452111 of bij het waterschap via 088-2461000.

Het is bekend dat er in de waterbodem van het Kaaskenswater stoffen aanwezig zijn die stank kunnen veroorzaken. Bij de proef wordt gekeken of het rondpompen van water eventueel overlast door stank veroorzaakt. De projectpartners verwachten niet dat er overlast door stank ontstaat. Mocht dit wel optreden dan kan de proef per direct worden afgebroken.

Verbetering kwaliteit Kaaskenswater

Partijen verwachten zelfs een positief effect voor de waterkwaliteit van het Kaaskenswater. Doordat de warmte uit het water wordt gehaald, wordt het water in beweging gebracht en koelt het water af. Dit zorgt voor meer zuurstof in het water waardoor de kans op vissterfte, algenbloei en botulisme afneemt. Ook hittestress neemt af doordat het verkoelende effect van water meer benut wordt.