Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico’s

De meeste Nederlanders zijn niet bang dat ze op termijn in grote problemen komen door overstromingen, zo meldt de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Uit een onderzoek onder bijna 1.100 mensen van het Hwbp blijkt dat ze ervan uitgaan dat de overheid op tijd maatregelen neemt. 80 Procent van de ondervraagden heeft daar 'veel' of 'tamelijk veel' vertrouwen in.
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico’s | Land Water

Het Hwbp staat deze week stil bij het extreme hoogwater in Gelderland, Overijssel en Limburg, precies 25 jaar geleden. 250.000 mensen en 1 miljoen stuks vee werden verplaatst vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Dit onderzoek toont aan dat de respondenten zich, ondanks de ervaringen van 25 jaar geleden, over het algemeen weinig zorgen maken over de overstromingsrisico’s in Nederland. Wel vinden ze maatregelen ter voorkoming van overstromingen nodig. Na de evacuaties zijn de dijken met noodmaatregelen versterkt en zorgde Ruimte voor de Rivier voor waterstandsverlaging. De komende jaren versterkt het Hwbp (een samenwerking van Rijkswaterstaat en de waterschappen) minimaal 1.100 kilometer aan dijken in heel Nederland.

Resultaten onderzoek

De respondenten zijn banger voor zeespiegelstijging (40 procent), droogte (38 procent) en smeltende ijskappen (39 procent) dan voor stormvloeden (25 procent), dijkdoorbraak (25 procent) en overstroming vanuit zee (23 procent). Mensen maken zich nauwelijks zorgen over mogelijke overstromingen in hun woonomgeving: op een schaal van 1 (geen zorgen) tot 10 (hele erge zorgen) wordt gemiddeld 2,9 gescoord. “Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Nederlanders zijn klaarblijkelijk niet bezig met overstromingsrisico’s maar vinden het wel noodzakelijk om te werken aan hoogwaterbescherming. We zien dit begrip ook terug tijdens de uitvoering van onze dijkversterkingsprojecten”, stelt Erik Wagener, directeur van het Hwbp.
Maar liefst 93 procent vindt het nodig om maatregelen te nemen ter bescherming bij hoogwater. Zo’n  78 procent ziet dijkversterkingen als pure noodzaak om in een land als Nederland te kunnen blijven wonen. Het vertrouwen in de overheid om voldoende maatregelen te nemen om Nederland te beschermen tegen overstromingen is groot: 81 procent beaamt dit.

Nederland over honderd jaar

Over hoe Nederland er over honderd jaar uitziet, zijn de respondenten minder uitgesproken. De kleinkinderen van mijn kleinkinderen kunnen dan niet meer in het Nederland wonen zoals we dat nu kennen, stelt 43 procent van de Nederlanders. 22 procent denkt dat het merendeel van ons land dan onder water ligt. Ruim een vijfde van de respondenten verwacht dat grote delen van Nederland dan onbewoonbaar zijn en dat we alleen nog op grote terpen wonen. 32 procent denkt dat heel Nederland omringd zal zijn door een grote stuwwand in de Noordzee die het zeewater naar Nederland toe controleert.

Partners van het onderzoek

Het onderzoek onder de Nederlandse bevolking is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het is onderdeel van de campagne #hohohoogwater, die de dreiging belicht van toen, de ingrijpende veranderingen die volgden en de waterveiligheid in de toekomst.